myśl 56

niewolnictwo

 

Chrześcijaństwo wyznawane dziś wniosło do świata jedną autorską kwestię; popieranie w imię doktryny niewolnictwa.

 

Religia chrześcijańska opiera się na trzech filarach.

1. znieksztalcony mesjanizm hebrajski

    -Judaizm oraz narodzenie nowego mesjasza jakim był Jan z Gamali na podstawie którego śmierci Ebionici głosili przyjście mesjasza i w zasadzie narodziło się protochrześcijaństwo.

2. filozofia grecka; platon, arystoteles i inni. 

    - od platona wział ideę wiecznego bytu boga, który góruje nad nami, a my przez swoje dobre uczynki i przez wiedzę dołączamy do tego boga. To, że dziś nas uczy chrześcijaństwo tego nie znaczy, że to wymyśliło. To Platon.

      Arystoteles miał koncepcję boga stworzyciela.

      Od stoików pawel zaczerpnał etykę; kredo tych stoików greckich to w zasadzie kazanie na górze u świętego matueusza: "blogoslawieni cisi, błogoslawieni czystego serca, etc" Typowa filozofia.

      Z cyników natomiast wziął brak dbałości o rzeczy doczesne. Cynicy o to nie dbali. Diogenes spał w beczce, chodził z latarnią i szukał czlowieka.

 

3. elementy pogańskich mitów.

     - W tym miejscu musimy wiedzieć, że w tamtych czasach te ludy pogańskie uprawiały szereg różnych religii politeistycznych. Główną religią wtedy był Mitranizm.  

       W mitranizmie był bóg Mitra, ktory obiecał, że jeżeli będziemy spożywać ciało i krew byka będzie mial z tego powodu zbawienie w raju, a kto nie będzie słuchał pójdzie do piekła

       Coś wam to przypomina chrześcijanie? Ewangelia Jana, rozdział 6 oznajmia nam niesamowite najbardziej prymitywne pogaństwo:
53 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

Kolejną kwestią jest chrzest. Charakterystycznym ubiorem kaplanów była czapka (frygijska), ktora dziś nazywa się mitra, spotykana na glowach biskupów chrześcijańskich.

Kolejnymi atrybutami jest pierścien i laska pasterska. Pasterska dlatego, że cała ta religia wywodzi się od pasterzy.

Po dziś dzień ierścien i laska to również na dziś dzień atrybut biskupa chrześcijańskiego.

Glównym kultem bylo jedzenie ciała i krwi, który to kult do dziś jest obchodzony w chrześcijaństwie i kościele katolickim.

Mitra walczył z bykiem, pokonal go ale i sam odniósl rany.

Wiedząc, że umrze, spożywając ostatnia wieczerzę ze swoimi uczniami pił krew zabitego byka i spożywal jego ciało.

Mitra umarl na skutek odniesionych ran ale po trzech dniach zmartwychwstał. Wrócił do swoich uczniów i dawał im wskazówki co zrobić aby dostąpili zbawienia.

Jest też legenda związana z mitrą, że na weselu na które został zaproszony zabrakło wina. Cóż robił Mitra? Zamienił wodę w wino w beczkach z wodą.

Gdy Mitra się narodził dziwnym trafem zajaśniała gwiazda w jego miejscu urodzenia i przyszlo trzech mędrców, którzy przynieśli mu złoto, mirrę i kadzidlo.

Przypomnijmy zatem, że Mitra (1200 rok p.n.e) syn dziewicy, urodzony 25 grudnia, miał dwunastu uczniów i czynił cuda, zmartwychwstał po trzech dniach, nazywany prawdą i światłością.

Oprócz Mitry były podobne kulty, wszystkie wcześniejsze od jezusa chrystusa.

Attis (1200 rok p.n.e) -syn dziewicy, urodzony 25 grudnia, ukrzyżowany, zmartwychwstał po 3 dniach.

Krishna (900 rok p.n.e), syn dziewicy, narodziny zapowiedziała gwiazda na wschodzie, czynił cuda i miał uczniów, zmartwychwstał.

Dionizos (500 rok p.n.e); zrodzony z dziewicy 25 grudnia, czynił cuda, przemianiał wodę w wino, nazywany królem nad królami, początkiem i końcem, synem bożym, zmartwychwstał.

Horus, aż trzy tysiące lat przed Chrystusem - urodzil się 25 grudnia -jako syn dziewicy -jego narodziny zwiastowała gwiazda jaśniejąca na wschodzie -niemowlę zostało powitanie przez trzech króli -nauczał już jako dwunastolatek -w wieku lat trzydziestu przyjał chrzest -miał dwunastu uczniów z którymi wędrował -czynił cuda, uzdrawiał i chodził po wodzie -występował pod różnymi imionami takimi jak "prawda", "światłość" "syn boży", "baranek boży" - w wyniku zdrady został ukrzyżowany - zmartwychwstał po trzech dniach

Główne elementy lączące ludzkie wierzenia były trzy; zjadanie ciał bóstw (teofagia), często rodzili się bogowie z kobiet ziemskich w tym dziewic, oraz śmierć boga, który zmartwychwstawał jak na ten przykład Ozyrys (nie wymieniony wyżej) i wielu innych.

Bardzo ciekawym jest postać mitologicznego Prometeusza ( z mitologii Greckiej) Człowieka, który poświęcił się dla całej ludzkości.

 

Marek, Łukasz i Mateusz, znajomi świętego Pawła pisali te ewangelie i on wprowadzał do tych ewangelii elementy pogańskie takie jak narodziny boga z dziewicy, namaszczenie, oraz eucharystia (eucharystii nie ma w ewangelii świętego Jana, który był ponoć apostołem a wiec musial być świadkiem naocznym tych wydarzeń nie wspomina ani jednym slowem o najważniejszym elemencie chrześcijaństwa czyli eucharystii) Za to w pozostałych ewangeliach pisanych przez przyjaciół Pawla, jest dokładny opis tej eucharystii jaki daje sam paweł w Liście do Koryntian.

To jest opis teofagii czyli zjawiska zjadania ciała boga, który jest iście pogański, a przecież tak ważny w chrześcijaństwie. Przypominam raz jeszcze to co za sprawą po czasie pojawia się już w nowym testamencie już nawet u Jana: 
53 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. (Ewangelia Jana, rozdział 6)

W pierwotnej, zydowskiej wersji te elementy nie mogły się znależć gdyż zydzi nie pili krwi. Jan nie umieścił tego w swojej ewangelii. Ten element został umieszczony aby odbywać obrzęd eucharystii. I znalazły się te elementy w znanych nam dzisiaj ewangeliach czyli tych po przeróbkach Pawłowych.

Paweł wprowadził wiele zmian ale jedna jest znamienita i najistotniejsza:

Zrobił on z niejakiego Jana z Gamali, Zelockiego terrorysty, lagodnego baranka bożego!

On z czlowieka, który walczył przeciw rzymowi i rozpruwał ludzkie wnętrzności, zrobił człowieka, który współpracuje z rzymianami i jest pacyfistą.

 

 

To co mamy dziś jeśli chodzi o powszechne chrześcijaństwo to jest druga galąż, która wyszła z Antiochi i została skonstruowana w zasadzie przez Szawła, zwanego Pawłem wypelniając dokladnie populistyczne potrzeby pogan.

Paweł zostawił jezusa jako syna boga i umarł, a jezus stał się bogiem na soborze niceskim za sprawą zwczajnej uchwały ludzi.

To dopiero w 325 roku naszej ery człowiek zrobił z jezusa, czyli z przywódcy ugrupowania terrorystycznego, boga. ( z Jana z Gamalii) 

325 r. - Sobór nicejski. W wyniku głosowania 250 biskupów sprowokowanych naukami księdza Arrio z Aleksandrii (który głosił że Jezus nie jest Bogiem, tylko bóstwem niższej klasy) ustala się że przysłany na ziemię Jezus i Bóg, który go przysłał, to ta sama osoba. Zostaje wprowadzona wiara w Dwójcę Świętą. Jezus z Betlejem ma zastąpić dotychczas czczonego Mitrę.

Wniebowzięcie Mitry w okresie równonocy wiosennej staje się chrześcijańskim świętem Wielkanocy. Boże Narodzenie. Narodziny Jezusa (6 stycznia) by wyprzeć z rynku konkurencyjnego Mitrę zostają przesunięte na 25 grudnia (narodziny Mitry).

W Rzymie na Wzgórzach Watykańskich, chrześcijanie przejmują świętą grotę Mitry, czyniąc z niej siedzibę Kościoła katolickiego (późniejszy Lateran). Nowe kościoły stawiane są w miejscach kultu Mitry. (Podziemne sanktuaria Mitry można dziś zwiedzać min. pod kościołem Santa Prisca i San Clemente) .

Zostało przyjęte chrześcijaństwo. Wybrał Konstantyn tą religię jako najlepszą; co go przekonało?

Chrześcijaństwo popierało niewolnictwo! Ta religia utrwala je i pochwala.

Było to korzystne dla imperium, które miało niewolników. Przyjmując ta religię niewolnik godził się z tym, że jest niewolnikiem i ma być poslusznym niewolnikiem gdyż tak mówi pismo święte.

Akceptuje ten stan gdyż jest to zgodne z planem bożym.

 

Jak widzicie chrześcijaństwo nie zaoferowalo niczego nowego za wyjątkiem swojej pobłażliwości i zgody na niewolnictwo. Górlnolotne frazesy chrześcijaństwa to filozofia Platona, Arystotelesa i Stoików. narodziny z dziewicy, eucharystia oraz zmartwychwstanie to istne pogaństwo i mity żyjące od tysięcy lat w przestrzenii.

Chrześcijaństwoi tylko je splagiatowało. Mesjanizm natomiast odsyła nas do Starego testamentu.

 

Co więc nowego, własnego dalo chrześcijaństwo? Czego jest autorem? Pochwalanie niewolnictwa.

Żadna inna religia nie zalecała takich relacji. Dlatego jest to jdyna rzecz autorska jaką wytworzyło chrześcijaństwo.

Ponadto sugeruje każdemu niewolnikowi aby był z tego rad gdyż do takiego losu został przez boga powołany. Nie może chcieć nawet byc wolnym, nie może chcieć zmiany, nie może eweoluować.

Nowy Testament, 1 Lit do Koryntian, rozdzial 7

17 Zresztą niech każdy postępuje tak, jak mu Pan wyznaczył, zgodnie z tym, do czego Bóg go powołał.(...)21 Zostałeś powołany jako niewolnik? Nie martw się! Owszem, nawet jeśli możesz stać się wolnym, raczej skorzystaj [z twego niewolnictwa]!6 22 Albowiem ten, kto został powołany w Panu jako niewolnik, jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie i ten, kto został powołany jako wolny, staje się niewolnikiem Chrystusa. 23 Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Nie bądźcie więc niewolnikami ludzi7. 24 Bracia, niech przeto każdy trwa u Boga w takim stanie, w jakim został powołany.

List do Efezjan, rozdział 6

5 Niewolnicy, ze czcią i bojaźnią w prostocie serca bądźcie posłuszni waszym doczesnym panom, jak Chrystusowi, 6 nie służąc tylko dla oka, by ludziom się podobać, lecz jako niewolnicy Chrystusa, który z duszy pełnią wolę Bożą 7 Z ochotą służcie, jak gdybyście [służyli] Panu, a nie ludziom, 8 świadomi tego, że każdy - jeśli uczyni co dobrego, otrzyma to z powrotem od Pana - czy to niewolnik, czy wolny.

List do Kolosan, rozdział 3

22 Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdybyście się mieli ludziom przypodobać, lecz w szczerości serca, bojąc się [prawdziwego] Pana. 23 Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, 24 że od Pana otrzymacie dziedzictwo [wiekuiste] jako zapłatę.

Tak się tworzy stan niewolniczy na cale życie z nagrodą obiecaną gdzieś tam poza tym jedynym, namacalnym życiem co do którego nie mamy wątpliwości.

List do Tytusa, rozdział 2

9 Niewolnicy niech będą poddani swoim panom we wszystkim, niech się starają im przypodobać, niech się im nie sprzeciwiają,

1 List św. Piotra, rozdział 2

18 Niewolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym. 19 To się bowiem podoba [Bogu], jeżeli ktoś ze względu na sumienie [uległe] Bogu znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie.

To jedyne co wniosło autorskiego chrześcijaństwo do cywilizacji ludzkiej; obrzydliwe poddaństwo w imieniu boga, któremu się to podoba, wobec innych ludzi.

To swoista zgoda w bogobojności na swoj niewolniczy los. To zgoda i wyznawanie boga, który mówi nam, że czlowiek, czlowiekowi nie jest równy ze względu na stan społeczny.

Chrześcijaństwo to usankcjonowane wolą bożą niewolnictwo. Nic ponad to. Wszystko inne w tej religii nie jest autorstwa chrześcijańskiego.

Przypomnijmy tylko, że to wlaśnie ten aspekt sprawił, iż Konstantyn uczynił religię chrześcijańską religią narodową.

Z taką doktryną można już tylko podawać światu na klęczkach pierścien do całowania.

 

Św. Augustyn (twórca pierwszej doktryny filozoficznej kościoła katolickiego) naucza, że niewolnictwo to stan zgodny z naturą (czyli odwrotnie niż prawnicy i myśliciele rzymscy) i przekonuje niewolników chrześcijańskich, że ich położenie jest zgodne z wolą Bożą.
W 357 roku Rzym wprowadza podatek od wyzwalanych niewolników. W odpowiedzi biskupi wydaja zakaz wyzwalania niewolników stanowiących własność Kościoła. Kapłani wprawdzie nadal wieszczą niewolnikom perspektywę szczęśliwego życia pozagrobowego, ale mogą na nie liczyć tylko niewolnicy posłuszni i ulegli. To najważniejsze problemy kościoła

W 665 roku Dziewiąty sobór w Toledo wydaje postanowienie, które było źródłem dopływu niewolników dla Kościoła: "Kto tedy, od biskupa po subdiakona, płodzi synów z kobietą wolną lub niewolnicą, ten powinien podlegać karze kanonicznej; dzieci z takiego haniebnego związku nie tylko nie powinny otrzymać spadku po rodzicach, lecz na zawsze, jako niewolnicy, stanowić własność Kościoła, gdyż ci spłodzili ich w nagannych okolicznościach" (kanon 10).

 

Post Scriptum

Rzecz jasna chrześcijaństwo nie wymyśliło niewolnictwa. Nawet Stary Testament, który jest jednym z fundamentów chrześcijaństwa mimo, że jest pełen niewolnictwa, a nawet sposobu właściwego katowania niewolników, nie wymyślił go.

https://www.poganin.eu/antyteizm/degenerat

Niewolnictwo czyli wykorzystywanie jednego czlowieka przez drugiego jest iście ludzkie; prymitywne i ludzkie.

natomiast chrześcijaństwo pochwala niewolnictwo systemowo. Jako doktryna i mówi, że ono jest słuszne bo to się podoba bogu.

I to jest skrajna obrzydliwość. Obiecanie ludziom wytchnienia w miejscu, którego nikt nie widzial, nikt nie gwarantuje jego istnienia za pokorne i niewolnicze służenie tutaj panu czy to łagodnego czu surowemu. A nie gwarantowanie ludziom równości za życia.

Chrześcijaństwo to obrzydliwość.

 

 https://www.poganin.eu/antyteizm/jezus-chrystus-czyli-mitra

Privacy preferences
__cookiemgr_infotext__

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
__cookietype_func__

Zaloguj się